Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

Zakład Budżetowy Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zwgjerzmanowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 12 38 95 023

Fax: 12 38 95 023

E-mail: biuro@zwgjerzmanowice.pl

Adres korespondencyjny: ul. Rajska 24; 32-048 Jerzmanowice

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dn. 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Odstępstwa występują w zakresie:

- Nie są dostępne w całości informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników ze względu, na to, że nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZWG Jerzmanowice

- informacje publiczne są dostępne jako załącznik w formie skanu.

Alternatywny sposób dostępu: kontakt pod nr. 12 38 95 023 lub adres e-mail: biuro@zwgjerzmanowice.pl

Strona podmiotowa www.zwgjerzmanowice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- pliki nie są dostępne cyfrowo,

- na stronie znajdują się załączniki w formie skanów,

Zamieszczone na stronie www.zwgjerzmanowice.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników PDF, nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

Ułatwienia na stronie www.zwgjerzmanowice.pl:

  • podświetlenie linków
 Prowadzone są prace związane ze zwiększeniem ułatwień na stronie internetowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-24

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt w sprawie dostępności:
e-mail: biuro@zwgjerzmanowice.pl
Telefon: 12 389 50 23

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach znajduje się pod adresem:

ul. Rajska 24 32-048 Jerzmanowice.

Pod tym adresem przyjmuje się petentów.

Do siedziby Wodociągów można dojechać drogą krajową 94 za pomocą prywatnych przewoźników jeżdżących na linii Kraków- Olkusz. Należy wysiąść na przystanku przy skrzyżowaniu ul. Ojcowskiej i drogi Krajowej 94 w miejscowości Jerzmanowice. Następnie dojść pieszo około 900 m.  Pod siedzibą Zakładu znajduje się ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. Jednostka znajduje się na 1 piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Budynek nie posiada windy. W budynku znajdują się toalety, które nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku potrzeby przyjęcia petenta z niepełnosprawnością ruchową jest możliwość przyjęcia go w Urzędzie Gminy Jerzmanowice- Przeginia, który znajduje się w sąsiedztwie pod adresem: ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice. W budynku Gminy znajduje się podjazd dla wózków, winda przy schodach oraz toaleta przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.