Historia

Historia

O firmie

Pierwszym dyrektorem zakładu była Pani Maria Grzyb, pełniąc funkcję do roku 2008 gdzie na stanowisko został powołany Pan Wojciech Bosak. W roku 2009 nowym dyrektorem zakładu został wybrany Pan Marek Krasowski pełniąc to stanowisko przez trzy lata. Od 2012 r. do 2020 r. funkcję dyrektora pełnił Pan Marcin Synowiec. Do 2021 r. stanowisko Dyrektora powierzone zostało Panu Januszowi Jędrusiak.

Od 2021 r. stanowisko dyrektora piastuje Pan Dariusz Gęgotek.

W roku 2000 zakład eksploatował sieć wodociągową o długości 109,7 km oraz 2567 przyłączy wodociągowych, ujmując 331,3 tyś m3 na rok. W roku 2003 po oddaniu do użytkowania pierwszego etapu oczyszczalni ścieków w Żarach oraz wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości 22,6 km w roku 2005 zakład eksploatował 249 przyłączy kanalizacyjnych. Z końcem roku 2005 ilość wody ujmowana ze studni głębinowych wyniosła 356,7 tyś m3 na rok, a ilość przyłączy wzrosła do 2752 szt. W chwili obecnej zakład eksploatuje 9 ujęć głębinowych oraz trzy hydrofornie sieciowe.

Z końcem roku 2010 gmina Jerzmanowice-Przeginia przekazał zakładowi do eksploatacji oczyszczalnie ścieków rozbudowaną o 2 i 3 etap z łączną przepustowością Qdmax = 910 m3/d. Ścieki do oczyszczalni dopływają z miejscowości Racławice, Czubrowice, Przeginia, Gotkowice, Jerzmanowice Kolonia-Czołowa.  

Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz upływ 16 lat od powołania zakładu Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dniem 28 kwietnia 2011 r. zmieniła uchwałę w sprawie utworzenia zakładu. Uchwała weszła w życie z dniem 30.06.2011 r.

527,3 tyś m3 na rok to ilość pobranej wody z ujęć głębinowych w roku 2015 która była tłoczona do 126 km sieci wodociągowej a następnie do 3289 odbiorców. Przyłączy kanalizacyjnych eksploatowanych przez zakład było 851 szt. a łączna długość sieć kanalizacji sanitarnej wynosiła 34,3 km. W skład sieci kanalizacji sanitarnej wchodzi 10 sieciowych przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych.