Praca

Praca

ZAKŁAD WODOCIAGI GMINNE W JERZMANOWICACH

Ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice

Zgodnie z art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. technicznych

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej – co najmniej 1 rok,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 • biegła obsługa komputera,
 • dobra znajomość obsługi pakietów biurowych,
 • swobodne prowadzenie korespondencji,
 • obowiązkowość, dokładność, systematyczność,
 • doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych.

 

 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie rozliczeń należności za wodę i ścieki u wszystkich odbiorców,
  w szczególności:
 • Ewidencjonowanie sprzedaży, księgowanie wpłat oraz egzekucja należności z tego tytułu.
 • Prowadzenie ewidencji nowych odbiorców.
 • Aktualizacja danych odbiorców.
 • Rozliczanie inkasenta z poszczególnych tras.
 • Przygotowywanie zestawień ze sprzedaży do celów podatkowych.
 1. Przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 2. Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, bieżąca obsługa petentów oraz informowanie Dyrektora Zakładu o stanie załatwianych spraw
  i ewentualnych napotkanych trudności.
 3. Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym.
 4. Sporządzanie rocznych raportów dotyczących strat wody z rozbiciem na poszczególne wodociągi i miejscowości.
 5. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych oraz innych zleconych przez Głównego Księgowego.
 6. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą wymianą wodomierzy, zamawianiem i rozliczaniem zużytych części.
 7. Uczestnictwo w postępowaniach przetargowych, zapytań ofertowych wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zakładu.
 8. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego Zakładu i powierzonego mienia komunalnego.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce pracy: Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, budynek piętrowy, brak windy,
 • planowany czas pracy: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo),
 • wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie wymagająca dużego stopnia samodzielności, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, praca w terenie w zakresie realizowanych zadań,
 • częste kontakty z interesantami.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) życiorys (curriculum vitae),
 4. c) kserokopie świadectw pracy,
 5. d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 6. e) kwestionariusz osobowy (do pobrania) podpisany odręcznie,
 7. f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
 8. g) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. h) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. i) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. technicznych (załącznik nr 1),
 11. j) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być podpisane przez kandydata za zgodność z oryginałem. Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszego naboru.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24 lub pocztą na adres zakładu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. technicznych w terminie do dnia 08.05.2024 r. do godz. 15.30. Decyduje data i godzina wpływu do zakładu.

Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 1. Inne informacje:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 3895023 lub drogą elektroniczną pisząc na adres:

biuro@zwgjerzmanowice.pl.

 

Dariusz Gęgotek

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

Jerzmanowice, dnia 25 kwiecień 2024 r.