Praca

Praca

OGŁASZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor

Zgodnie z art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.    z 2019 r., poz. 1282),

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starszy inspektor

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy – minimum 5 lat, w tym minimum 1 rok pracy w administracji samorządowej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zarzadzaniu zespołami pracowników,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, ustawy – prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego,
 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, budownictwo sanitarne lub pokrewne,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 • biegła obsługa komputera, pakietu Office,
 • obowiązkowość, dokładność, systematyczność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B.

 

 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Nadzór nad eksploatowanymi obiektami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi.
 • Nadzór nad grupą konserwatorów zatrudnionych w Zakładzie w tym: zlecanie wyjazdów służbowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, zużycia paliwa pojazdów i sprzętu, zapotrzebowania na części zamienne oraz ubezpieczenie taboru mechanicznego oraz bieżące dokumentowanie wykonywanych robót i usuwanych awarii.
 • Prowadzenie spraw inwestycyjnych oraz bieżących w terenie w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Zakład.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji lub zadań zleconych przez Urząd Gminy w Jerzmanowicach w tym postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, współdziałanie w zakresie prowadzenia spraw z referatami Urzędu Gminy w Jerzmanowice.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi opiniującymi i nadzorującymi zadania realizowane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej sieci, przyłączy wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 • Aktualizacja danych u odbiorców, przygotowanie umów wszystkich czynności związanych z zawarciem, zmianą lub rozwiązaniem umowy.
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym.
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z bieżącą wymianą wodomierzy.
 • Bieżące zaopatrzenie w materiały niezbędne do usuwania awarii oraz bieżącej wymiany na obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Nadzór nad istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce pracy: Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach,
 • planowany czas pracy: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo),
 • wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,
 • rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze oraz praca w terenie wymagająca dużego stopnia samodzielności, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, praca w terenie w zakresie realizowanych zadań.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (curriculum vitae),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboru,
 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być podpisane przez kandydata za zgodność z oryginałem. Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszego naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.2019 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24 lub pocztą na adres zakładu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Starszy inspektor w terminie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 15.30. Decyduje data i godzina wpływu do zakładu.

Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 1. Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 3895023 lub drogą elektroniczną pisząc na adres:

biuro@zwgjerzmanowice.pl.

 

Dariusz Gęgotek

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

Jerzmanowice, dnia 9 wrzesień 2021 r.