RODO

RODO

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z siedzibą przy ul. Rajska 24, NIP: 677-11-20-202, REGON: 350962245; tel.: 12 38 95 023, strona internetowa: zwgjerzmanowice.pl, e-mail: biuro@zwgjerzmanowice.pl


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
kornelia@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane.


ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
dostępu do danych osobowych,
sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych,
usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,
przeniesienia danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Postawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany to tyko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody; w tym również profilowane.