Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach w ramach gospodarki ściekowej eksploatuje oczyszczalnię ścieków Żarach. W roku 2003 oddano do użytkowania pierwszy etap oczyszczalni ścieków w Żarach z przepustowością Qdśred = 350m3/d. Z końcem roku 2010 gmina przekazał zakładowi do eksploatacji oczyszczalnie rozbudowaną o 2 i 3 etap z łączną przepustowością Qdmax = 910m3/d. Ścieki do oczyszczalni dopływają z miejscowości Racławice, Czubrowice, Przeginia, Gotkowice, Jerzmanowice Kolonia-Czołowa oraz z miejscowości Paczółtowice.

Ścieki po rozbudowie oczyszczalni przed odprowadzeniem do potoku Racławka poddawane są procesowi oczyszczania przepływając przez następujące elementy ciągu technologicznego:

 • sito pionowe,
 • pompownia pierwszego stopnia,
 • sitopiaskownik,
 • zbiornik retencyjny zlokalizowany pod budynkiem mechanicznego oczyszczania ścieków,
 • studnia z regulatorem odpływu,
 • pompownia drugiego stopnia,
 • cztery komory reaktorów biologicznego oczyszczania ścieków (SBR) 4x225m3,
 • komora pomiarowa,
 • zbiornik retencyjny,
 • studnia z regulatorem odpływu,
 • wylot do potoku.

Ilość eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez zakład wynosi 34,3 km w skład której wchodzi 10 sieciowych przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych. W roku 2016 zakład eksploatował 891 przyłączy kanalizacji sanitarnej.