Czubrowice

Czubrowice

Miejscowość Czubrowice zaopatrywana jest w wodę z wodociągu wiejskiego dla którego źródłem wody jest studnia głębinowa zlokalizowana na terenie szkoły podstawowej w Czubrowicach. Ujęcie wody przylega do budynku szkoły od strony zachodniej. Sieć wodociągowa zbudowana jest z rur o średnicach 80 – 100 mm. W związku z okresowym deficytem wody w sąsiednich Racławicach, jest on dodatkowo zasilany wodą z ujęcia w Czubrowicach.

Pod względem morfologicznym rejon Czubrowic leży na obszarze wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i charakteryzuje się urozmaicona rzeźba terenu. Rzędne terenu wahają się w granicach od 390 do 450 m n. p. m. (zbiornik wodociągowy). Poza terenem dość zwartej zabudowy o charakterze liniowym rozciągają się obszary pól uprawnych, bądź nieużytków.
Pod względem hydrograficznym teren charakteryzuje się dość ubogą siecią wodną. W północnej części wsi pojawiają się w dolinie niewielkie wysięki wody tworzące ciek powierzchniowy, który zasilany po drodze wypływami ze źródlisk tworzy potok Czubrówka (Racławka).

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA WODY

Ujęcie jest eksploatowane od 1968 roku i znajduje się na wysokości 384,0 m n. p. m.
Woda ujmowana jest za pomocą studni głębinowej z utworów jurajskich o głębokości 33,5 m. Na wysokości 14 m zainstalowana jest pompa głębinowa typu GBA2 16.1.4. Poziom ustabilizowany wód podziemnych w 1991 roku zlokalizowany był 11,95 m poniżej poziomu terenu. Zasięg oddziaływania tego ujęcia wynosi R = 407,5 m. Sterowanie praca pompy wynosi 50 – 350 dm3/min, wysokość podnoszenia Hp = 114 – 64 m sł. wody. Nierównomierność rozbioru wody jest wyrównywana za pomocą zbiornika wyrównawczego końcowego o pojemności 100 m3. Aktualnie z wodociągu korzysta około 240 gospodarstw. Ze względu na postępujące przyłączanie do wodociągu nowych użytkowników ustalono wartości zapotrzebowania na wodę: