Łazy Jawór

Łazy Jawór

Wieś Łazy – Jawór zaopatrywana jest w wodę z wodociągu lokalnego, którego źródłem wody jest studnia głębinowa. Wieś jest mała i istniejące zasoby ujęcia pozwalają na zaopatrywanie w wodę sąsiednich terenów. Zabudowa wiejska jest tu dość rozproszona, tylko niewielkie skupiska koncentrują się wzdłuż drogi.

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA WODY

Jest ono eksploatowane od 1972 roku i znajduje się na wysokości 448,2 m n. p. m. Woda ujmowana jest za pomocą studni głębinowej z utworów jurajskich o głębokości 77 m. Na wysokości 14 m zainstalowana jest pompa głębinowa typu GB-0. Ustabilizowane zwierciadło wody jest na poziomie 41,1 m poniżej terenu. Zasięg oddziaływania tego ujęcia wynosi R = 95 m. Wodociąg zasilany jest w wodę za pomocą pompy głębinowej tłoczącej wodę ze studni do sieci i zbiornika wyrównawczego o pojemności 50m3. Nie jest wyposażony w urządzenia do dezynfekcji wody. Aktualnie z wodociągu korzysta ponad 40 gospodarstw.