Sąspów Wymysłów

Sąspów Wymysłów

 

Miejscowość Sąspów zaopatrywana jest w wodę z wodociągu wiejskiego. Źródłem wody jest studnia wiercona zlokalizowana przy drodze lokalnej w Sąspowie – Wymysłowie w odległości ok. 1000 m. od drogi Jerzmanowice – Olkusz. Wodociąg obejmuje zasięgiem prawie całą wieś. Zabudowa wiejska ma charakter liniowy i skupiona jest głównie wzdłuż dróg.

Rzędne wysokościowe terenu objętego wodociągiem wahają się w granicach od 480 do 430 m n. p. m. Poza terenem zabudowy rozciągają się pola uprawne. Pod względem hydrograficznym teren znajduje się na granicy działu wodnego Sąspówki i Prądnika. Praktycznie brak tu innych znaczących cieków wodnych. Na omawianym terenie występuje jeden zasadniczy jurajski poziom wodonośny. Jest on związany ze spękanymi i szczelinowatymi wapieniami. Zwierciadło wody występuje na głębokości kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią terenu.

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA WODY

Woda ujmowana jest za pomocą studni głębinowej z utworów jurajskich, która została wykonana w 1967 roku. Ustabilizowane zwierciadło wody jest na poziomie 35,5 m poniżej terenu. Woda ze studni tłoczona jest za pomocą pompy głębinowej do zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m3 w Wymysłowie. Przy zbiorniku znajduje się hydrofornia z chlorownią. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typu frimy Grundfos zawieszona na rurze stalowej o średnicy 50 mm. Głębokość studni wynosi 75 m. Sterowanie pracą pompy odbywa się linią sterowniczą w zależności od poziomu wody w zbiorniku. Zasięg oddziaływania tego ujęcia wynosi R = 407,5 m. Do dezynfekcji w razie zaistnienia potrzeby przewidziano chlorowanie podchlorynem sodu za pomocą chloratora C-52. Nierównomierność rozbioru wody jest wyrównywana za pomocą zbiorników wodociągowych:

  • Zbiornik „Wymysłów” – 150 m3
  • Zbiornik „Bukowiec” – 150 m3

Aktualnie z wodociągu korzysta około 340 gospodarstw.