Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę

 Przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

 • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych wraz z aktem własności lub inny dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością,

 • opracowanie projektu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWG w Jerzmanowicach,

 • złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej w ZWG w Jerzmanowicach w szczególnych przypadkach określonych w warunkach technicznych występuje konieczność zgłoszenia zamierzenia w organie architektonicznym Starostwa Powiatowego,

 • złożenie wniosku ze zgłoszeniem rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,

 • odbiór robót przez pracowników ZWG w Jerzmanowicach, spisanie protokołu odbioru robót,

 • złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody odbiór ścieków,

 • dostarczenie przez Inwestora geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

UWAGA!

Od 19 września 2020 r. weszły w życie nowe przepisy prawne, które determinują nowy proces przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

 • należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym na mapie zasadniczej określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzrojenia tereni. Należy także dołączyć akt własności do wglądu.
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wydawane są warunki techniczne wraz z załącznikiem graficznym,
 • następnie należy złozyć wniosek o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych  przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego, sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej,
 • następuje odbiór robót przez pracowników ZWG w Jerzmanowicach, spisanie protokołu odbioru robót,
 • należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków,
 • do 3 miesięcy od daty odbioru należy dostarczyć inwentaryzację powykonawczą.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta 

 

Dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy.

Osoby fizyczne:

 • wniosek o zawarcie umowy

 • akt własności lub inny dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością

 • upoważnienie pozostałych współwłaścicieli (w przypadku gdy jest więcej niż jeden właściciel)

 • dowód osobisty

 • protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę zdającą i przejmującą (zależnie od strony sprzedającej i kupującej - budynek może być przejęty z ciągłością stanu wodomierza)

Podmioty gospodarcze:

 • wniosek o zawarcie umowy

 • akt własności lub umowa kupna sprzedaży lub też umowa najmu

 • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę

 • numery NIP i Regon

 • protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę zdającą i przejmującą (zależnie od strony kupującej i sprzedającej - budynek może być też przejęty z ciągłością stanu wodomierza)

Zarządca nieruchomości:

 • umowę o administrowanie i zarządzanie nieruchomością wspólną,

 • uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w sprawie udzielania zarządcy pełnomocnictw do zawierania umów.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta 

 

Dane kontaktowe »