Taryfy za wodę i ścieki

Taryfy za wodę i ścieki

 

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie- organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.402.2021 z dnia 14.12.2021 r. ogłoszoną
w dniu 23.12.2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Taryfa weszła w życie w dniu 01.01.2022 r. i obowiązuje do 31.12.2024r.

 

Wobec powyższego od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zastosowanie będą miały następujące stawki:

 

 

  1. Ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę (01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa

[zł/3 m-ce]

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa ZW 1

(woda na podstawie wskazań wodomierza)

3,92

4,23

17,00

18,36

2

Grupa ZW 2

(woda na cele ppoż)

4,72

5,10

13,06

14,10

 

 

  1. Ceny dotyczące odprowadzania ścieków (01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa

[zł/3 m-ce]

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa OŚ 1

(ścieki sieć kanalizacyjna)

Gospodarstwa domowe, Gminne obiekty użyteczności publicznej

6,84*

7,39*

13,86

14,97

Pozostali odbiorcy

8,08

8,73

2

Grupa OŚ 2

(ścieki z przydomowych przepompowni)

Gospodarstwa domowe, Gminne obiekty użyteczności publicznej

6,67*

7,21*

13,86

14,97

Pozostali odbiorcy

7,91

8,54

 

* Cena uwzględnia dotację dla gospodarstw domowych (grupa OŚ1, OŚ2) oraz Gminnych obiektów użyteczności publicznej
w wysokości 1,24 zł (netto) do 1 m3 ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Nr LII/354/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., obowiązująca od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

 

Do wyżej podanych cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości.