Taryfy za wodę i ścieki

Taryfy za wodę i ścieki

 

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie- organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.402.2021 z dnia 14.12.2021 r. ogłoszoną
w dniu 23.12.2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Taryfa weszła w życie w dniu 01.01.2022 r.

 

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązują następujące stawki:

  1. Ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę (01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa ZW 1

(woda na podstawie wskazań woomierza)

3,87

4,18

16,79

18,13

2

Grupa ZW 2

 (woda na cele p.poż)

4,65

5,02

12,85

13,88

 

2. Ceny dotyczące odprowadzania ścieków od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

 

Grupa OŚ 1

 (ścieki - sieć kanalizacyjna)

Gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej

7,05*

7,61*

 

14,36

 

 

15,51

 

Pozostali odbiorcy

8,29

8,95

2

 

Grupa OŚ 2

 (ścieki z przydomowych przepompowni ściekow)

Gospodarstwa domowe, obiekty użyteecznoci publicznej

6,84*

7,39*

 

14,36

 

 

15,51

 

Pozostali odbiorcy

8,08

8,73

* Cena uwzględnia dotację dla gospodarstw domowych (grupa OŚ1, OŚ2) oraz obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1,24 zł (netto) za 1m3 ścieków, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XXXIX/268/2021 z dnia 25 października 2021 r., obowiązująca od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Do wyżej podanych cen i stawek dolicza się podatek VAT od towarów i usług w obowiązującej wysokości.