Taryfy za wodę i ścieki

Taryfy za wodę i ścieki

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie- organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.93.2023 z dnia 28.07.2023 r. ogłoszoną
w dniu 01.08.2023 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Taryfa wchodzi w życie w dniu 09.08.2023 r. i obowiązuje do 08.08.2026 r.

Od dnia 09.08.2023 r. do dnia 08.08.2024 r. będą obowiązywać następujące ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

 

  1. Ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 09.08.2023 r. do 08.08.2024 r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa

[zł/3 m-ce]

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa ZW 1

(woda na podstawie wskazań wodomierza)

gospodarstwa domowe, gminne obiekty użyteczności publicznej

4,45

4,81

24,02

25,94

2

Grupa ZW 2

(woda na cele przeciwpożarowe)

Straż pożarna z ujęć hydrantowych

5,59

6,04

24,00

25,92

3

Grupa ZW 3

(woda na podstawie wskazań wodomierza)

obiekty prowadzonej działalności gospodarczej

5,25

5,67

24,16

26,09

 

  1. Ceny dotyczące odprowadzania ścieków obowiązujące od 09.08.2023 r. do 08.08.2024 r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa

[zł/3 m-ce]

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa OŚ 1

(ścieki sieć kanalizacyjna)

gospodarstwa domowe, gminne obiekty użyteczności publicznej

9,03

7,79*

9,75

8,41*

23,05

24,89

2

Grupa OŚ 2

(ścieki z przydomowych przepompowni)

Gospodarstwa domowe, Gminne obiekty użyteczności publicznej

8,83

7,59*

9,54

8,20*

23,29

25,15

3

Grupa OŚ 3

(ścieki pochodzące z obiektów gospodarczej)

Obiekty prowadzonej działalności gospodarczej

9,61

10,38

24,85

26,84

 

* Cena dla gospodarstw domowych i gminnych obiektów użyteczności publicznej obowiązująca w okresie do 31.12.2023 r. (Cena ta uwzględnia dotację dla gospodarstw domowych oraz gminnych obiektów użyteczności publicznej  (grupa OŚ1, OŚ2) w wysokości 1,24 zł (netto) do 1 m3 ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr LII/354/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., obowiązująca od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.)